วันที่   5   พฤศจิกายน   2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 4  12  นางลลิตา แย้มมี