วันที่   6   พฤศจิกายน   2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - ประชุมเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2562  12  นางสาวอิศราวดี สง่าแสง