วันที่   1   พฤศจิกายน   2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ