วันที่   24   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - การจัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕ ใน ๔ จุดภูมิภาค  3  นางสาวปรัชญา พะณะงาม
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)  4  นางสาวนงนุช พินพิพัฒน์