วันที่   26   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศฯ  12  นางเกศสิริ หนูเทศ