วันที่   9   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมคณะการตรวจผลงานตามหลักเกณฑ์ ว 21  12  นางรัตตา บุญสงวนศรี
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ประชุมกรรมการแแก้ปัญหาหนี้สินครู  15  นางสาวศิริยาภรณ์ จันทาบัว