วันที่   8   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - ดำเนินการคัดเลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ประเมินผลงาน สอบสัมภาษณ์)  7  นางรัตตา บุญสงวนศรี