วันที่   19   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว  8  นางเกศสิริ หนูเทศ