วันที่   30   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ปฐมนิเทศ และจัดทำประวัติข้าราชการบรรจุใหม่  8  นางรัตตา บุญสงวนศรี