วันที่   18   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  10  นางเกศสิริ หนูเทศ