วันที่   17   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ 1 โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) (รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึ  7  นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย