วันที่   8   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ประชุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  10  นางเกศสิริ หนูเทศ