วันที่   26   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประชุมคณะกรรมการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  12  นางรัตตา บุญสงวนศรี