วันที่   7   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - การรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปี 2564 ไตรมาส 4 ผ่านระบบ google form  2  นางสาวสุนิสา พันเจาะจง