วันที่   28   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - การประชุมชี้การทำาข้อตกลงในการพัฒนางาน (วpA)  5  นางรัตตา บุญสงวนศรี
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - โครงการสืบสานตำนานเพลงพื้นบ้าน(เพลงอีแซว)​  8  นายธนกฤต ธนภัทรมงคล