วันที่   27   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ๙  นางสุทธาสินี เปาอินทร์
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ผ่านระบบ googel meet  7  นายธัญญะสิน จีนปี