วันที่   29   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - คณะกรรมการตัดสินเพลงพื้นบ้าน(เพลงอีแซว)​  8  นายธนกฤต ธนภัทรมงคล