วันที่   21   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - การประชุมให้ความรู้ก่อนทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน วPA (ว10 และ ว.11)  8  นางรัตตา บุญสงวนศรี