วันที่   13   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - โปรแกรมภาษาอังกฤษ เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป  5  นางเกศสิริ หนูเทศ