วันที่   19   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 -   - การพิจารณาจัดสรรวงเงิน 38 ค.(2) เพิ่มสำหรับการเลื่อนเงินเดือนคร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2564)  10  นางรัตตา บุญสงวนศรี