วันที่   8   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   -  ซักซ้อมรายงานผลการตรวจราชการ รอบ2 กระทรวงศึกษาธิการ ประชุม ZOOM  5  นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ