วันที่   15   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๑๕  นางชาติรส ใจตรง